Quan hệ cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 

Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2016 (Đính chính)

 

Bản cáo bạch CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco

 

Cổ phiếu Công ty Atesco được chấp thuận niêm yết trên HNX

 

Báo cáo tài chính năm 2015

 

Báo cáo tài chính năm 2014

Trong năm 2014, Công ty đã tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, đồng thời, tăng vốn điều lệ. Ngày 29/07/2014, CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN...

 
Trang: 1 | 2 | 3 | 4   

Hỗ trợ Trực tuyến


Ms. Đinh Thị Thu Phương (0936048989)