Nghị quyết số: 08/2024/NQ-HĐQT-ATS về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Nghị quyết số: 08/2024/NQ-HĐQT-ATS về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

 

20240612 - ATS - CBTT NQ HĐQT ve trieu tap hop DHCD bat thuong va chot danh sach co dong. signed

Chia sẻ:

Hỗ trợ Trực tuyến