Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

/admin/webroot/upload/image/files/BC soát xét.pdf

Giải trình chênh lệch LNST trước và sau soát xét

/admin/webroot/upload/image/files/giải trình CL LNST trước và sau soát xét.pdf

Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019

/admin/webroot/upload/image/files/Giải trình CL LNST so với cùng kỳ năm 2019.pdf

Giấy ủy quyền ký BCTC

/admin/webroot/upload/image/files/Ủy quyền.pdf

Chia sẻ:

Hỗ trợ Trực tuyến


Ms. Đinh Thị Thu Phương (0936048989)