CÔNG TY CP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO CÔNG BỐ THÔNG BÁO VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2020

/admin/webroot/upload/image/files/Nghị Quyết HĐQT 21_7 ĐHĐCĐ bất thường 2020.pdf

THÔNG BÁO V/V NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2020

/admin/webroot/upload/image/files/TB ngày đk cuối cùng ĐHĐCĐ bất thường 2020.pdf

Chia sẻ:

Hỗ trợ Trực tuyến


Ms. Đinh Thị Thu Phương (0936048989)