THÔNG BÁO MỜI HỌP, BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ NĂM 2020

CÔNG TY CP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO CÔNG BỐ THÔNG BÁO MỜI HỌP, BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ NĂM 2020

/admin/webroot/upload/image/files/Báo cáo, tờ trình, hồ sơ mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020( ký).pdf

/admin/webroot/upload/image/files/9_1_dự thảo Dieu le hoat dong - ATS.pdf

/admin/webroot/upload/image/files/10_1_ dự thảo Quy chế NB về quản trị.pdf

/admin/webroot/upload/image/files/11_1_ dự thảo Quy che CBTT.pdf

 

Chia sẻ:

Hỗ trợ Trực tuyến