ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đại hội có sự tham gia của ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, bà Nguyễn Thanh Mai - thành viên HĐQT kiêm PTGĐ, ông Phạm Gia Tuấn - thành viên HĐQT, bà Phạm Thị Bích Hạnh - thành viên HĐQT, bà Phạm Minh Hiền - thành viên HĐQT cùng các cổ đông góp vốn của công ty dưới sự điều khiển của chủ tọa đại hội - ông Phạm Anh Tuấn.

Ông Phạm Anh Tuấn - chủ tọa đại hội lên tuyên bố khai mạcđại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP suất ăn công nghiệp Atesco năm 2018 cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

–          Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

–          Thông qua Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018.

–          Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

–          Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

–          Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2017.

–          Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

–          Thông qua Chế độ thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018.

–          Biểu quyết thông qua thành phần ban chủ tọa, ban thư ký và nội dung chương trình.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông ATS đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

 

Một số hình ảnh đại hội.

Hình ảnh đại hội.

 

 

 

 

 

Chia sẻ:

Hỗ trợ Trực tuyến


Ms. Đinh Thị Thu Phương (0936048989)

Ms. Hoàng Thị Dương (0988981237)