TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

 

 

Ngày 27/04/2018, Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 tại Trung tâm hội nghị Cung Văn Quán, đường 19 tháng 5, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. 

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, chi tiết file đính kèm:

/admin/webroot/upload/image/files/TL hop DHDCD thuong nien 2018.pdf

Chia sẻ:

Hỗ trợ Trực tuyến


Ms. Đinh Thị Thu Phương (0936048989)