HNX chấp thuận niêm yết Công ty CP Suất ăn Công nghiệp Atesco

Ngày 10/03/2016, phó Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thay mặt ký quyết định số 144/QĐ-SCGHN chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Suất ăn Công nghiệp Atesco với những nội dung sau:

-         Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-         Mã chứng khoán: ATS

-         Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-         Số lượng chứng khoán niêm yết: 3.500.000 cổ phiếu

Lần đầu tiên chào sàn diễn ra vào ngày 29/03/2016 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

/admin/webroot/upload/image/files/ATS-Atesco.pdf

 

 

 

Chia sẻ:

Hỗ trợ Trực tuyến